За нас

Кооперативен клъстер е сдружение с нестопанска цел в частна полза за постигане на следните цели: 
1. Обединяване усилията на членовете на КК за динамичното им развитие и повишаване на тяхната конкурентоспособност в съответствие с европейските стандарти и за прилагането на български национални традиции в конфекционното и текстилното производство и търговия;
2. Подкрепяне на предприемаческата инициатива за създаване на нови продукти и технологии, за увеличаване на добавената стойност в областта на конфекцията и текстила;
3. Взаимодействие с общински, регионални и национални организации, научни звена и учебни заведения за подпомагане на производственото и технологичното развитие на членовете и кооперациите в областта на конфекционното производство и разкриване на нови работни места; 
4. Организация на кооперирането и сътрудничеството между членовете по въпроси на маркетинга, производството, технологиите, информационното обслужване, рекламата и други които са от общ интерес;
5.Информационно подпомагане и съдействие на членовете за участие в съвместни програми и проекти, съобразно изискванията на националните и европейски оперативни програми и фондове;
6. Сътрудничество с ВУЗ и институти за повишаване квалификацията и преквалификация на работниците и специалистите, служителите и мениджърите, работещи в системата на КК;
7. Провеждане на инициативи в подкрепа и развитие на социалната икономика и социалните дейности на членовете
8. Реализиране на международно сътрудничество със сродни организации, съюзи и сдружения.