Новини и събития

 

 24.08.2018

 СДРУЖЕНИЕ „КООПЕРАТИВЕН КЛЪСТЕР”в  изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.009-0053 “Организационно-административно укрепване, коопериране и интернационализация на „Кооперативен клъстер“”, финансиран, съгласно Договор № BG16RFOP002-2.009-0053-C01 по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

ПУБЛИКУВА ПУБЛИЧНА ПОКАНА за избор на изпълнител с предмет консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги и услуги по анализ на пазара. Документацията можете да намерите тук.

  24.08.2018

 СДРУЖЕНИЕ „КООПЕРАТИВЕН КЛЪСТЕР”в  изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.009-0053 “Организационно-административно укрепване, коопериране и интернационализация на „Кооперативен клъстер“”, финансиран, съгласно Договор № BG16RFOP002-2.009-0053-C01 по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

ПУБЛИКУВА ПУБЛИЧНА ПОКАНА за избор на изпълнител с предмет услуги, свързани с организирането на събития. Документацията можете да намерите тук.

 

 СДРУЖЕНИЕ „КООПЕРАТИВЕН КЛЪСТЕР”
стартира на 09.11.2017 г. изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.009-0053 “Организационно-административно укрепване, коопериране и интернационализация на „Кооперативен клъстер“”

Финансиран, съгласно Договор № BG16RFOP002-2.009-0053-C01 по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

Общата цел на проекта e създаване и конкурентно интернационално развитие на Кооперативен клъстер

Специфичните цели на проекта са:

1)      Създаване и развитие на капацитета на Кооперативен клъстер, чрез изграждане и ресурсно обезпечаване на административното тяло на клъстера, организиране и участие в обучения

2)      Насърчаване на клъстерния маркетинг, интернационалното стратегическо развитие на дейността на клъстера и неговите членове, чрез изграждане на експертен капацитет, извършване на проучвания и разработване на стратегия

3)      Популяризиране, коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация на клъстера за повишаване на конкурентоспособността му и бизнес развитието на неговите членове, чрез организиране и участия в събития, обучения и обмен на опит и добри практики

Дейностите по проекта включват:

  1. Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на клъстера
  2. Подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове
  3. Насърчаване на клъстерния маркетинг
  4. Публичност и визуализация на проекта

Целевите групи по проекта са клъстерът и неговите членове.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

  • Създадено административно тяло на клъстера, изграден капацитет и ресурсно обезпечаване на дейността му
  • Насърчени клъстерен маркетинг и интернационално стратегическо развитие на клъстера и неговите членове
  • Популяризиране и повишаване степента на интеграция и сътрудничество на клъстера и неговите членове в посока максимално използване на техния капацитет за разработка на конкурентни бизнес продукти и услуги и насърчаване на активното присъствие на регионалния, националния и външния пазари.

Стойност на проекта – 463 300,64 лв., от които 315 044,43 лв. европейско финансиране, 55 596,09  лв. национално съфинансиране и 92 660,12 лв. съфинансиране от страна на Кооперативен клъстер

Срок на изпълнение – 18 месеца

 ———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

Проект № BG16RFOP002-2.009 – 0053„Организационно-административно укрепване, коопериране и интернационализация на „Кооперативен клъстер””, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Бизнес делегация на “Кооперативен клъстер” посети Осло, Норвегия
28.08.2017г.

От 23-ти до 26-ти Август 2017 г. бизнес делегация на “Кооперативен клъстер” посети потенциални партньори в гр. Осло, Норвегия.
Делегацията имаше възможност да се запознае от близо с развойната, производствената и търговска дейност на “Aurora Verksted”SA. Страните обсъдиха перспективите за развитие на съвместни бизнес инициативи и се договориха да изготвят меморандум, който да очертае бъдещото им сътрудничество.
В програмата на срещата бяха включени делови срещи с Норвежкия кооперативен център и държавен фонд “Иновация Норвегия”.
В кооперативния център делегацията на КК установи делови отношения с представителите на различните кооперативни съюзи в Норвегия (асоциациите на потребителните, жилищните, риболовните, кредитните и др. кооперации). Нашите представители получиха възможност да се запознаят с нормативната среда и предизвикателствата на пазара в Норвегия, като елемент от обсъдените бизнес възможности.
В държавен фонд “Иновация Норвегия” делегацията на клъстера бе приета от досегашния отговорник за България г-н Олаф Бардален. Той представи възможностите за съдействие, които фонда може да предостави на клъстера – информация за потенциални партньори и конкретни финансови инструменти за 2018 г.
Оценката на участниците в деловото посещение е за ползотворна и успешна визита.

 

ИАНМСП категоризира “Кооперативен клъстер” като клъстер в начален етап на развитие
14.03.2017г.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия със становище № ОПИК-6-3/10.03.2017г.  определи Сдружение “Кооперативен клъстер” като “клъстер в начален етап на развитие”. Становището осигурява възможност на клъстера да изготви проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г. Документът е достъпен в секция “Документи”.

Кооперативен клъстер ще участва на Шести европейски форум и панаир за социално предприемачество
14.03.2017г.

За шеста поредна година в палата №6 на Международния панаир в гр. Пловдив ще се проведе Европейски форум за социално предприемачество. В рамките на форума се реализира панаир, в който участват социални предприятия от България, Гърция, Турция, Румъния, Италия и други Европейски страни. Кооперативен клъстер ще участва с обособено пространство в рамките на щанда на Националния съюз на трудово-производителните кооперации. Със самостоятелни щандове на изложението ще участват и следните членове на клъстера:
щанд В1 – ТПКИ “Родина” – Варна;
щанд В2 – ТПКИ “Първи май” – Смолян;
щанд С1 – “Дибико” ЕООД;
щанд D1 – Национален съюз на трудово-производителните кооперации
щанд D3 – ТПК “Мара Денчева” – Плевен;
щанд D4 – ТПКИ “Рила” – Благоевград;
щанд D6 – ТПКИ “Атанас Тешовски” – Гоце Делчев;
щанд D6 – ТПК “Нов свят” – Благоевград;
щанд D7 – КТ “Черноморка” – Бургас;
щанд E1 – ТПКИ “Георгица Карастоянова” – Лом;
щанд E6 – ТПКИ “Мир” – Трявна.
Повече информация можете да откриете на страницата на форума: http://efse-bulgaria.eu/en/ .

 

Сдружение “Кооперативен клъстер” публикува годишният си счетоводен отчет за 2016 г.
24.02.2017г.

Годишният счетоводен отчет на клъстера е достъпен в секция “Документи“.

 

Предстоящ семинар на Кооперативен клъстер с участието на представители, координатори, експерти, работни групи
22.02.2017г.

На 02.03.2017г. в хотел “Жеравна”- гр. Банкя ще се проведе семинар на Кооперативен клъстер с участието на представители, координатори експерти на членовете на клъстера. В рамките на семинара ще бъдат реализирани заседания на работните групи. Материали за семинара са публикувани в секцията с ограничен достъп за членове на клъстера.

 

Проведено извънредно Общо събрание на Сдружение “Кооперативен клъстер”
16.01.2017г.

Управителния съвет представи доклад за състоянието на клъстера, в който бе изложен напредъка в развитието на клъстера, извършения мониторинг на удовлетвореността, комуникацията и координацията между членовете, осъщественото маркетингово проучване и др.
Взети бяха решения свързани с параметрите на проекта по ОПИК.
Приет бе план за дейностите през 2017г.

 

Проведен Управителен съвет на “Кооперативен клъстер”
15.12.2016г.

На заседанието бяха разисквани текущи и стратегически въпроси свързани с развитието на “Кооперативен клъстер”. Във връзка с обявената процедура на 12.12.2016г. по ОПИК бе взето решение Сдружение „Кооперативен клъстер“ да изготви проект и участва по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г. Съгласно дневния ред бе определена датата за свикване на извънредно Общо събрание – 16.01.2017г.

 

Публикация за “Кооперативен клъстер”
13.11.2016г.

Вестник „Посоки“ гр. Плевен в броя си от 12.11.2016г. публикува статия в която наред с поздравленията за ТПК “Мара Денчева” по повод петдесет и третата годишнина от основаването на кооперацията се отразяват мотивите и целите на нейното членство в “Кооперативен клъстер”. Публикуваме копие от статията със заглавие:

„ТПК „Мара Денчева“ празнува 53г. от създаването си. Тя стана първият плевенски член на националния Кооперативен клъстер“.

 

Проведено Общо събрание на “Кооперативен клъстер”
10.11.2016г.

Управителния съвет представи първия си доклад за състоянието на клъстера, в който бяха представени извършените до момента дейности в т.ч. приетия Устройствен правилник за дейността, извършения мониторинг на удовлетвореността, комуникацията и координацията между членовете, определените координатори от страна на членовете и др. Приет бе бюджета на Сдружение “Кооперативен клъстер” (КК) за 2016г. и проект на бюджет за 2017 г. Определен беше членския внос за 2016 и 2017 г.

Общото събрание прие следните нови членове на “Кооперативен клъстер”:

1. ТРУДОВО – ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ “Димитър Благоев”
2. ТПК “Георгица Карастоянова”
3. ТПК “МАРА ДЕНЧЕВА”

В рамките на дневния ред разисквани и приети бяха концепция и работна визуализация на интернет страницата на КК, както и следния бранд:

cluster_Logo

 

 

Заседание на УС на “Кооперативен клъстер”
20.10.2016г.

Заседанието на УС протече при дневен ред включващ отчитане на извършените организационни дейности към момента, подготовка за участие в ОП Иновации и конкурентоспособност процедура BG16RFOP002-2.007 “Развитие на клъстери в България”, избор на нови членове и др.
В рамките на заседанието бе представена концепцията за интернет страница на клъстера и работната й визуализация.

 

Регистриран е “Кооперативен клъстер”
12.09.2016

 Клъстерът е регистриран като юридическо лице с нестопанска цел с решение на Софийски градски съд от 16.08.2016 г.
В Клъстера участват НС на ТПК, КТ “Черноморка”-Бургас, ТПКИ “Родина”-Варна, ПКИ “Царевец”-В.Търново, ТПКИ “Първи май”-Смолян, “ДИБИКО”ЕООД-София, ТПКИ “Рила”-Благоевград, ТПК “Боян Чонос”-Видин, ТПК “Нов свят”-Благоевград, ТПКИ “Мир”-Трявна, ТПК “Септември”-Търговище, ТПКИ “Атаонас Тешовски”-Гоце Делчев и УНСС.
Целта е обединяване усилията на членовете на клъстера за динамичното им развитие и повишаване на тяхната конкурентоспособност.
Предметът на дейност е осъществяване на съвместна дейност и сътрудничество между членовете за реализирането на креативни технологии в конфекционното и текстилното производство.

Избран е Управителен съвет с 4-годишен мандат в състав:
Председател – Стилиян Скулиев Баласопулов
Зам.-председател Илия Андреев Петров и членове:
Георги Иванов Башлиев
Мариана Стефанова Димитрова
Ивайло Михайлов Игнатов
Йовка Василева Гайкова
Мая Маринова Иванова-Илиева

За членове на Контролния съвет са избрани:
Дочка Павлова Баева-Хаджимаринска
Иван Димитров Чонгов
Даринка Стоянова Бъчварова